פנסיית חובה לעצמאים

פנסיית חובה לעצמאים

רבים שואלים אותי לגבי פנסיית החובה לעצמאים אשר נכנסה לתוקף בתחילת 2017.

אנסה לעשות קצת סדר –

החל מיום 1 בינואר 2017 חלה על עצמאים חובת הפקדה בשל הכנסה חייבת בהפקדה לקופת גמל לקצבה בשנת המס בשיעורים הבאים:
1. על חלק ההכנסה שאינו עולה על מחצית השכר הממוצע במשק (השכר ההממוצע במשק הינו 9,673 ש"ח) – 4.45% .
2. על חלק ההכנסה שעולה על מחצית השכר הממוצע במשק – 12.55% .
.
התשלומים הנ”ל יופקדו בכל שנת מס, עד תום שנת המס שבשלה מופקדים התשלומים. כלומר, התשלומים יכולים להתבצע חודש בחודשו או בתום שנת המס.
חובת ההפקדה לא תחול על:

  1. עצמאי, שבתום שנת המס –
    • טרם מלאו לו 21 שנים
    • הוא הגיע לגיל הפרישה המוקדמת כמשמעותו בחוק גיל פרישה.
    • טרם חלפו שישה חודשים מהמועד בו נרשם לראשונה כעוסק
  2. עצמאי שמלאו לו 55 שנים ביום תחילתו של החוק- 1.1.2017

אתם מוזמנים לפנות אליי באם יש לכם שאלות כלשהן.